URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

  Szanowni Mieszkańcy,   Wójt Gminy Biały Dunajec informuje, że zgodnie z art.3 ust.3...

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane Nagrody Wójta dla nauczycieli.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom oświaty życzę dużo szczęścia i radości z...

Ogłoszenie

  Wójt Gminy Biały Dunajec informuję, że w dniach 15 i 16 października 2021 r., czyli w...

  • Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

  • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane Nagrody Wójta dla nauczycieli.

  • Ogłoszenie

 

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie nowych statutów sołectw Gminy Biały Dunajec 

 

Wójt Gminy Biały Dunajec

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY

DO KONSULATCJI,


KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ PROJEKTY NOWYCH STATUTÓW WSZYSTKICH

SOŁECTW GMINY BIAŁY DUNAJEC.


Wszelkie uwagi i propozycje prosimy zgłaszać osobiście lub składać pisemnie do


 Komisji Statutowej Rady Gminy, Rad Sołeckich

lub
 pocztą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


w terminie do dnia 15 czerwca 2014 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIV/262/2014

RADY  GMINY BIAŁY DUNAJEC

z dnia 22 maja 2014 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw.

 

 

Na podstawie art. 5a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
    (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada  Gminy Biały Dunajec uchwala,
      co następuje:

§ 1.

1.      Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Biały Dunajec zamieszkałymi w sołectwach: Biały Dunajec, Gliczarów Dolny, Gliczarów Górny, Leszczyny i Sierockie 
         w celu zasięgnięcia opinii w sprawie projektów statutów sołectw.

2.      Udział w konsultacjach dotyczących projektów statutów sołectw mogą brać mieszkańcy danego sołectwa.

3.      Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 15 czerwca 2014 r.

§ 2.

Projekty statutów sołectw udostępnione będą do publicznego wglądu w okresie konsultacji w:

1) Biurze Sekretarza Gminy – pokój Nr 9

2)na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Biały Dunajec - zakładka „prawo” – „statuty sołectw”;

3) u sołtysów sołectw wymienionych w § 1 ust. 1.

§ 3.

Konsultacje polegać będą na kierowaniu do doraźnej Komisji Statutowej Rady  Gminy Biały
   Dunajec pisemnych opinii, wniosków i uwag mieszkańców sołectw do projektów statutów
      sołectw.

§  4.

     1. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

     2. Opinie, uwagi i wnioski dotyczące projektów statutów sołectw zostaną przedstawione na sesji
          Rady Gminy Biały Dunajec do dnia 30 czerwca 2014 r.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biały Dunajec.

     

§ 6.

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw.

Stosownie do art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w ważnych sprawach dla gminy mogą być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami gminy.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy statut jednostki pomocniczej określa rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Projekty statutów sołectw zostały opracowane w związku z potrzebą dostosowania ich do organizacji i zakresu działań sołectw oraz do obowiązujących przepisów prawnych. Przed podjęciem uchwał przez Radę Gminy Biały Dunajec w sprawie statutów sołectw należy przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami gminy.

W związku z powyższym przedstawiono projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektów statutów jednostek pomocniczych – sołectw w gminie Biały Dunajec.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, ale po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Zasady i tryb konsultacji społecznych dotyczących  statutów sołectw reguluje uchwała rady gminy.

spisl 

pz

barszcz


ochrona1

 

 

 

senior

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko