URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 • Gminny Punkt Spisowy 30 września 2021r. ( tj. czwartek) czynny od 7:30 do 20:00 Urząd Gminy w Biały Dunajec ( sala obrad)

  Gminny Punkt Spisowy 30 września 2021r. ( tj. czwartek) czynny od 7:30 do 20:00 Urząd Gminy w...

 • SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU ROZWOJU STRATEGII ROZWOJU...

 • Jesienn akcja szczepień przeciwko wściekliźnie.

 

WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC POSZUKUJE PRACOWNIKA NA UMOWĘ NA ZASTĘPSTWO W URZĘDZIE GMINY W BIAŁYM DUNAJCU – REFERAT FINANSOWO-PODATKOWY (KSIĘGOWOŚĆ)

 

Stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. księgowości finansowej

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1. Zapewnienie prawidłowej ewidencji księgowej w zakresie dochodów i wydatków Urzędu Gminy jako jednostki oraz Gminy jako organu.
2. Weryfikacja i kontrola wprowadzanych dowodów księgowych do ksiąg rachunkowych w zakresie dochodów i wydatków Urzędu Gminy.
3. Prowadzenie ewidencji księgowej w programie „KORELACJA – system finansowo-księgowy” w zakresie dochodów i wydatków Urzędu Gminy.
4. Przygotowywanie i wprowadzanie przelewów do SBI (Systemu Bankowości Internetowej) lub w formie papierowej.
5. Bieżące uzgadnianie sald na kontach analitycznych i syntetycznych w zakresie prowadzonych księgowań.
6. Wprowadzanie, prowadzenie i weryfikacja prawidłowości ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych na podstawie umów, zamówień i innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązań finansowych.
7. Prowadzenie ewidencji wartości planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych oraz księgowanie go na kontach pozabilansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także jego analizowanie i przedstawianie wyników analiz skarbnikowi Gminy Biały Dunajec.
8. Archiwizacja prowadzonych rejestrów w zakresie wydatków (ksiąg rachunkowych) w formie wydruków komputerowych lub innej, zapewniającej trwały zapis.
9. Sporządzanie sprawozdań w zakresie dochodów i wydatków, w terminach przewidzianych przepisami prawa w zakresie sprawozdawczości.
11. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją, księgowaniem i rozliczaniem środków UE i innych środków pomocowych.

 

Czytaj więcej: WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC...

 

WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BIAŁY DUNAJEC 34-425 BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 312


Stanowisko ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych
(nazwa stanowiska pracy)


I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec


II. Stanowisko pracy:
stanowisko urzędnicze - ds Inwestycji i Zamówień Publicznych


III. Niezbędne wymagania od kandydatów:
• obywatelstwo polskie,
• korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• nieposzlakowana opinia.
• wykształcenie wyższe
• doświadczenie zawodowe – co najmniej 2 letni staż pracy,
• dobra znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym

 

Czytaj więcej: WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC...

WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BIAŁY DUNAJEC 34-425 BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 312


Stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
(nazwa stanowiska pracy)


I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec


II. Stanowisko pracy:
stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych


III. Niezbędne wymagania od kandydatów:
• obywatelstwo polskie,
• korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• nieposzlakowana opinia.
• wykształcenie wyższe
• doświadczenie zawodowe – co najmniej 3 letni staż pracy,
• dobra znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym

 

Czytaj więcej: WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC...

 

INFORMUJEMY, ŻE W WYNIKU ZAKOŃCZENIA PROCEDURY NABORU NA STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA WYBRANA ZOSTAŁA PANI MAGDALENA JAROSZ ZAMIESZKAŁA W CZARNYM DUNAJCU.

 

PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU W PLIKU PDF

 

 

W PRCESIE NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. GOPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA W URZĘDZIE GMINY BIAŁY DUNAJEC DO NASTĘPNEGO ETAPU REKRUTACJI ZAKWALIFIKOWALI SIĘ NASTĘPUJĄCY KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE.

 

1. Pani Barbara Kasperek

2. Pani Magdalena Jarosz

 

 

Pełna treść informacji znajduje się w załączniku w pliku PDF.

 

 

WÓJT  GMINY  BIAŁY  DUNAJEC OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BIAŁY DUNAJEC 34-425 BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 312

 

Stanowisko: inspektor/podinspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

(nazwa stanowiska pracy)

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec

 

II. Stanowisko pracy:

stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

 

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • nieposzlakowana opinia.
 • wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane kierunki: budownictwo, zagospodarowanie
  przestrzenne, instalacje sanitarne, ochrona środowiska, architektoniczne, administracja lub
      pokrewne o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku,  
 • staż pracy: minimum 2 lata,
 • dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustaw: Prawo zamówień publicznych, o zagospodarowaniu przestrzennym, o samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o drogach publicznych, prawo budowlane, a także przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Czytaj więcej: WÓJT  GMINY  BIAŁY ...

 

ZARZĄDZENIE NR_22_2021 WÓJTA GMINY BIAŁY DUNAJEC Z DNIA 09 LUTEGO 2021 ROKU W SPRAWIE ZAMIESZCZENIA INFORMACJI O OGŁOSZENIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BIAŁYM DUNAJCU

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku w pliku PDF.

 

 

spisl 

pz


ochrona1

 

 

 

senior

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko