URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
W dniu 12 marca 2018 r. odbyła się oficjalna inauguracja budowy mostu na drodze krajowej „zakopiance”.

W dniu 12 marca 2018 r. odbyła się oficjalna inauguracja budowy mostu na drodze krajowej „zakopiance”.

  W dniu 12 marca 2018 r. do Białego Dunajca przyjechał minister infrastruktury Pan...

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza.

  Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza.   Na podstawie danych Wojewódzkiego...

Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

    Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób...

 • W dniu 12 marca 2018 r. odbyła się oficjalna inauguracja budowy mostu na drodze krajowej „zakopiance”.

  W dniu 12 marca 2018 r. odbyła się oficjalna inauguracja budowy mostu na drodze krajowej...

 • Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza.

 • Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

  Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

 

pr1

 

Gmina Biały Dunajec w dniu 28 grudnia 2017 roku podpisała Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Wymiana Źródła ciepła na paliwo stałe w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Biały Dunajec”.
Gmina Biały Dunajec otrzymała dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Jednym z celów wyznaczonych do osiągnięcia do 2020 roku jest zmniejszenie zużycia energii o 20%. Celem Projektu jest ograniczenie emisji w budynkach mieszkalnych Gminy Biały Dunajec redukcja CO2, redukcja emisji pyłu PM10 i PM2,5. Projekt będzie miał na celu również szerzenie wiedzy na temat korzyści z punktu widzenia ochrony zdrowia i środowiska.

Projekt pozytywnie wpłynie na poprawę stanu środowiska w skali lokalnej dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń. Realizacja projektu przyczyni się również do osiągnięcia celu zwiększenia efektywności energetycznej ponieważ wymiana kotłów jest uwarunkowana wykonaniem termomodernizacji w zakresie zgodnym z audytem.

W ramach zadania zostaną zrealizowane działania polegające na:
1. Wymianie kotłów na paliwa stałe: Wymiana starych nisko sprawnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowe ekologiczne kotły węglowe 45 szt. Zostaną wykonane prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej kotłów na ekogroszek.
2. Działania na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej: kampania edukacyjna prowadzona będzie wśród mieszkańców – odbiorców końcowych. W ramach działania odbędą się dwa spotkania edukacyjno – informacyjne. Zostanie przeprowadzony konkurs w szkołach podstawowych w Gminie Biały Dunajec na plakat pod hasłem „Stop niskiej emisji”. W Szkołach zostaną przeprowadzone kampanie edukacyjno – ekologiczne związane z niską emisją.

Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2019
Dofinansowanie z godnie z umową nr RPMP.04.04.03-12-0162/17-00-XVII/546/FE/17 zawartą w dniu 28 grudnia 2017 r. pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Biały Dunajec, wynosi 417 065,74 PLN.

 

 

 

Dnia 10 listopada 2017 roku zakończyły się prace związane z realizacją projektu nr RPMP.04.03.02-12-0314/16 pn. „Kompleksowa Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Białym Dunajcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 zgodnie z umową nr RPMP.04.03.02-12-0314/16-00-XVII/97/FE/17 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna.

 

Realizacja zadania rozpoczęła się dnia 7 czerwca 2017 roku. W okresie od czerwca do listopada została przeprowadzona termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Białym Dunajcu. W ramach kompleksowej termomodernizacji zostały wykonane prace polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych poniżej i powyżej gruntu a następnie została wykonana wyprawa elewacyjna ścian powyżej gruntu, wymianie okien na szczelne wraz z montażem nawiewników higrosterowanych, wymianie drzwi na szczelne, wymianie centralnego ogrzewania. Został również wykonany montaż i wpięcie do wewnętrznej instalacji elektrycznej paneli fotowoltaicznych na dachu w ilości 30 paneli polikrystalicznych o mocy 280 W, razem moc 4,8 kW. Wymieniono również oświetlenie wewnętrzne żarowe i świetlówek.

 

W ramach realizacji Projektu osiągnięto cel jakim było tworzenie warunków wpływających na ochronę klimatu poprzez zmniejszenie zużycia energii w wyniku termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Biały Dunajec oraz podniesienie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Białym Dunajcu poprzez kompleksową termomodernizację.

 

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jak również do rozwiązania problemu jakim był zły stan budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Białym Dunajcu. Po realizacji projektu budynek szkoły odpowiada standardom energetycznym obecnie obowiązującym.

 

Łączna kwota udzielonej dotacji wyniosła zgodnie z umową wyniosła 554 605,71 zł.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

ZAPRASZAMY DO GALERII

 

 

ZDF1

DSC 7923Dnia 5 stycznia 2018 roku w Urzędzie Gminy Biały Dunajec odbyło się uroczyste przekazanie zestawów ratownictwa medycznego.


Zestawy ratownicze zostały dofinansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (program I Priorytet IIIB).


W ramach Funduszu zostały zakupione trzy torby ratownicze PSP R1 wraz z wyposażeniem oraz dwa defibrylatory.


Sprzęt został przekazany przedstawicielom jednostek OSP Biały Dunajec, Gliczarów Górny, Gliczarów Dolny oraz Sierockie przez Pana Wójta Andrzeja Jacka Nowaka, Pana Posła na Sejm RP Edwarda Siarkę. Sprzęt przyczyni się do skuteczności działań strażaków ochotników z terenu gminy Biały Dunajec.


Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

 

ZAPRASZAMY DO GALERII

 

h

 

p2Gmina Biały Dunajec zakończyła prace dotyczące operacji „Odnowienie obiektów małej architektury sakralnej – renowacja i konserwacja drewnianej kapliczki pw. Męki Pańskiej autorstwa Wojciecha Kułacha Wawrzyńcoka””.
Prace były realizowane w ramach konkursu „KAPLICZKI MAŁOPOLSKI_2017”.
W ramach przeprowadzonych prac konserwatorskich i renowacyjnych zostały wykonane następujące czynności:

 • Renowacja i konserwacja drewnianego krzyża
 • Renowacja i konserwacja elementów architektonicznych
 • Wykonanie i montaż szyby ze szkła hartowanego
 • Wykonanie i montaż metalowego zadaszenia i ogrodzenia
 • Demontaż, montaż, stabilizacja obiektu
 • wykonanie tablicy informacyjnej

Odnowienie kapliczki przyczyniło się do podniesienia atrakcyjności wsi Gliczarów Dolny i Gminy Biały Dunajec.
Całkowity koszt realizacji operacji wyniósł 12 894,09 zł. z czego 6 000,00 zł. pochodziło z dotacji udzielonej przez Województwo Małopolskie na podstawie umowy nr I/1440/KD/2082/17 zawartej w dniu 20 lipca 2017 r.

 

 

Czytaj więcej...

 

log2

 

WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC INFORMUJE ŻE W 2017 R GMINA BIAŁY DUNAJEC REALIZOWAŁA ZADANIE POD NAZWĄ „LIKWIDACJA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”.

ZADANIE REALIZOWANE BYŁO W OKRESIE OD 12.06.2017 R. DO 10.10.2017 R.

W RAMACH ZADANIA PRZEPROWADZONE ZOSTAŁY ZABIEGI AGROTECHNICZNE I CHEMICZNE NA OBSZARZE 6,774 HEKTARA.

KOSZT ZADANIA TO KWOTA 25 700, 00 ZŁ BRUTTO

ZADANIE ZOSTAŁO SFINANSOWANE W 90% PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE.

 

 

banerbiznes

emocni

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko